Indkaldelse til generalforsamling for Crossing Circles ApS 2023


Tidspunkt: d. 16/9 2023 kl. 10.00
Sted: Work2Gether, Tinghusgade 43, 5700 Svendborg

Dagsorden
Valg af dirigent
Valg af referent
Bemærkning om generalforsamlingens beslutningsdygtighed
Direktionens beretning (se årsrapport bilag #1)
Indkomne forslag:
Forslag 1: Ændring af formålsbeskrivelse
Forslag 2: Ændring af stemmerettigheder for ejeranparter
Forslag 3: Forhøjelse af selskabskapitalen
Forslag 4: Nedlæggelse af selskabets bestyrelse
Forslag 5: Fjernelse af fire-ugers krav for indkaldelse til generalforsamling
Forslag 6: Udstedelse af kapitalandele
Valg til bestyrelsen (bortfalder hvis Forslag 4 vedtages)
Evt

Indkomne forslag
Her følger hver af forslagene, skrevet i et formelt sprog så de er nemme at få godkendt juridisk efterfølgende.
Nederst er link til et googledokument hvor alle ændringerne er opsummeret i et samlet forslag til nye vedtægter.

I må endelig spørge ind til forslagene enten før eller på generalforsamlingen.
Der skulle ikke være noget i vejen

Forslag 1: Ændring af formålsbeskrivelse
Kåre Krogh Wangel foreslår at selskabets formål, §1 stk 2, ændres fra:

"at sætte virksomheder og institutioner i stand til at handle med visdom, omsorg og effektivitet på de udfordringer, som vi som menneskehed mødes med (mission), så vi kan skabe en verden hvor alle organisationer er drivkraft for harmonisk sameksistens (vision)."

til:

"at give organisationer redskaber til at tænke og handle cirkulært i alt hvad de gør, så både erhvervsliv, stat og NGOer evner at tage vare på livet og Jorden."

Forslag 2: Ændring af stemmerettigheder for ejeranparter
Kåre Krogh Wangel foreslår at bestemmelsen om stemmer pr anpart, §2 stk 3, ændres fra:

"Hver anpart giver én stemme."

til:

"Hver anpartshaver har én stemme gennem sine anparter uanset antallet."

Forslag 3: Forhøjelse af selskabskapitalen
Kåre Krogh Wangel foreslår at hæve selskabskapitalen, §2 stk 1, fra nuværende kr. 40.000,00 maximum kr. 160.000,00 til minimum kr. 80.000,00 maximum kr. 320.000,00. Formålet er at gøre plads for forhøjelse af kapitalen ved indskud fra fremtidige anpartshavere. Det bemærkes at selskabsloven giver mulighed for at den maksimale kapital for et anpartsselskab er op til fire gange højere end minimumskapitalen.

Yderligere bemærkninger til forslaget:

Hver kapitalandel udgør nominelt kr. 5.000,00 ved kurs 100, eller 1:1 værdisætning. Kapitalandele kan købes ved delvis indbetaling à minimum kr. 5.000,00 per indbetalingsrate.

En kapitalandel betragtes som en ejeranpart i Crossing Circles ApS (før IVS) og giver én, skrevet xx1xx, stemme pr kapitalejer uanset antallet af kapitalandele ved virksomhedens generalforsamling samt fortegningsret ved udstedelse af fremtidige ejeranparter, som skal udnyttes inden for fire uger fra tidspunktet for afsendelse af underretning til kapitalejerne om forhøjelse af selskabskapitalen. Fortegningsretten kan ikke overdrages til tredjemand.

En kapitalandel giver ret til kapitaludbytte. Kapitaludbytte kan kun besluttes ved samtykke fra samtlige kapitalejer.

Såfremt indbetaling og/eller overdragelse af midler til betaling for tildelte kapitalandele ikke er virksomheden i hænde inden for fire uger fra tildeling af kapitalandelene, frafalder tildelingen.

Det er udelukkende direktionen og generalforsamlingen, der kan udstede kapitalandele.
Hver kapitalandel/ejeranpart lyder på navnet af ihændehaveren. Kapitalandelene/ejeranparterne kan ikke omsættes.

Det bemærkes, at der ikke pålægges virksomheden nogen omkostninger i form af gebyrer eller andet ved forhøjelsen af selskabskapitalen.

Forslag 4: Nedlæggelse af selskabets bestyrelse
Tobias Mark Jørgensen foreslår at selskabet nedlægger sin bestyrelse og overhænder bestyrelsens ansvarsområder til direktionen.

Dette forslag involverer ændring i teksten på vedtægternes:
§2 stk 6 fra "bestyrelsen" til "direktionen"; 
§3 stk 1 fra "bestyrelsen" til "direktionen"; 
§4 stk 1 fra "Selskabet ledes af en bestyrelse valgt på den årlige generalforsamling. Den daglige ledelse uddelegeres til en direktion. Direktøren har plads i bestyrelsen." til "Selskabet ledes af en direktion. Direktionen kan egenhændigt optage nye medlemmer ved samtykke."

Forslag 5: Fjernelse af fire-ugers krav for indkaldelse til generalforsamling
Kåre Krogh Wangel foreslår at §3 stk 1 ændres fra:

"Generalforsamling indkaldes af direktionen [før: bestyrelsen] tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen afholdes. Indkaldelse sker på selskabets hjemmeside og elektronisk til alle anpartshavere, der er noteret i ejerbogen og har bedt om skriftlig indkaldelse."

til:

"Generalforsamling indkaldes af direktionen [før: bestyrelsen] senest to uger før generalforsamlingen afholdes. Indkaldelse sker på selskabets hjemmeside og elektronisk til alle anpartshavere, der er noteret i ejerbogen og har bedt om skriftlig indkaldelse."

Forslag 6: Udstedelse af kapitalandele
Kåre Krogh Wangel foreslår at generalforsamlingen udsteder otte - skrevet xx8xx - kapitalandele og tilhørende ejeranparter til Thor Clasen Jonasen til en værdi af samlet kr. 40.000,00 i Crossing Circles ApS.

Det bemærkes, at der d. 28/2 - 2023 og d. 28/7 2023 fra Thor Clasen Jonasen kontant er indløbet kr. 40.000,- på Lunar Bank kontoen 6695 1001129631, hvilken tilhører Crossing Circles ApS (se bilag #2). Virksomheden har hermed kontant modtaget 8 x kr. 5.000,- i DKK, hvilket svarer til værdien af otte - skrevet xx8xx - ejeranparter i Crossing Circles ApS jf. gældende vedtægter (se bilag #3).

Såfremt andre ønsker at købe anparter, kan dette forslag udvides til at gælde dem også, såfremt den nuværende bestyrelse samtykker til det.